Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten of op  alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard van Reconnect, de commerciële benaming van de coachingactiviteiten ontwikkeld door Karlien Vereecken, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0687.546.787 (BTW BE0687.546.787) en gevestigd te  Coremansstraat   1, bus 11, 2600   Antwerpen. In deze algemene voorwaarden wordt naar Karlien Vereecken verwezen als “Reconnect”, “de coach” of de “opdrachtnemer”

Met de “de opdrachtgever” wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee Karlien Vereecken een overeenkomst sluit tot het verzorgen van individuele coaching, loopbaancoaching, trainingen, opleidingen of lezingen, ongeacht of de opdrachtgever of een derde deelneemt. Naar een deelnemer aan een activiteit wordt verwezen met “deelnemer”.

Reconnect – Karlien Vereecken behoudt zich het recht de ‘Algemene Voorwaarden’ op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.

 

Artikel 2: Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert, waaronder doch niet beperkt tot het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling vertonen en primeren op alle andere. Het verwijzen door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen enkel effect.

Artikel 3: Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan De opdrachtnemer is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

3.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

3.3 Naast de voorwaarde in artikel 3.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een schriftelijke opdracht verstrekt. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van de opdrachtnemer. Het is ook mogelijk dat de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

3.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door de opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit steeds slechts een termijn van orde, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van De opdrachtnemer op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen de De opdrachtnemer overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Als De opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. De opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 4: Rechten en plichten

4.1 Bij elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en haar opdrachtgever verplicht zich de opdrachtnemer zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van de opdrachtnemer kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

4.2 Met elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en haar opdrachtgever verbindt de opdrachtnemer zich tot een middelenverbintenis en geenszins tot een resultaatsverbintenis. Het spreekt daarbij voor zich dat de opdrachtnemer zich als leverancier niettemin zich binnen de mate van het redelijke tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

4.3 De opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst. De opdrachtnemer verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

4.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.5 Als de opdrachtnemer voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is de opdrachtnemer van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

4.6 Als de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

 

Artikel 5: Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

5.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt de opdrachtnemer mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

5.2 De opdrachtnemer plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van de opdrachtnemer in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

5.3 Op sommige van programma’s georganiseerd door de opdrachtnemer zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).

5.5 Een deelnemer kan zich in overleg met de opdrachtnemer en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan de opdrachtnemer is doorgegeven. Voor vervanging berekent de opdrachtnemer een bedrag van EUR 75 excl. BTW aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 6: Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s

6.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met de opdrachtnemer kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

6.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen de opdrachtnemer en haar opdrachtgever ongekort van kracht.

6.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

6.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent de opdrachtnemer een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door te verhogen met de eerder vermelde administratiekosten.

6.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten te verhogen met een bedrag van EUR 75 excl. BTW aan administratiekosten aan de opdrachtnemer vergoeden.

6.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan de opdrachtnemer te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

 

Artikel 7: Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

7.1 In het geval van trainingen die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

7.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt de opdrachtnemer naast een bedrag van EUR 250 excl. BTW aan administratiekosten, de door de opdrachtnemer gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.

7.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) te verhogen met EUR 250 excl. BTW aan administratiekosten aan de opdrachtnemer te vergoeden.

 

Artikel 8: Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning

8.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten, telkenmale te verhogen met EUR 150 excl. BTW aan administratiekosten.

8.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd te verhogen met EUR 150 excl. BTW administratiekosten indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer

Artikel 9: Overmacht

9.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

9.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

9.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

 

 

 

Artikel 10: Honorarium & betalingsvoorwaarden

10.1 Het honorarium van de opdrachtnemer bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

10.2 Alle door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

10.3 Alle door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.

10.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever een interest ten belope van 12% op jaarbasis verschuldigd evenals alle redelijke incassokosten, al dan niet gerechtelijk, en een schadevergoeding voor de administratiekosten gelijk aan 15% van het niet tijdig betaalde bedrag met een minimum van EUR 250.

10.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

10.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

10.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door de opdrachtnemer zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

10.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom en auteursrechten

11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

11.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft de opdrachtnemer voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

 

Artikel 12: aansprakelijkheid

12.1 De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer en haar medewerkers.

12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan de opdrachtnemer in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die de opdrachtnemer bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.

12.3 Wanneer De opdrachtnemer is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

12.4 De totale vergoeding van de opdrachtnemer aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan EUR 7.500.

12.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die de opdrachtnemer uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

 

Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 Als de opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is niet de opdrachtnemer gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 14: persoonsgegevens

14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent de opdrachtgever de opdrachtnemer bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. De opdrachtnemer beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.


Artikel 15: Geschillen

15.1. Op iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing.

15.2. Geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank van Antwerpen. De opdrachtnemer zal in elk geval bevoegd zijn om in rechte op te treden voor de rechtbank die bevoegd wordt geacht krachtens het gemeen recht.